OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Klub Sportowy  Żukowo  z siedzibą przy ul. Mściwoja 6  w Żukowie (kod pocztowy: 83-330),

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.   GKS Żukowo przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością i w celu realizacji zadań statutowych.

 

3.   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda lub umowa zawarta z GKS Żukowo. Państwa dane  mogą być również przetwarzane na w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub innych osób fizycznych.

 

 

4.   Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a.   Organa administracji publicznej

b.   Organizacje sportowe (kluby, związki, stowarzyszenia)

c.    Podmioty świadczące usługi na rzecz GKS Żukowo

 

5.   Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, w jakim zostały nam przekazane, będą przetwarzane tylko przez czas wymagany przepisami prawa /do czasu przedawnienia roszczeń.

 

6.   Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

 

7.   Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez odrębnej zgody.

 

8.   Przysługuje Państwu prawo do:

a.   żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych (Administrator na Państwa prośbę może przekazać Państwa dane innemu administratorowi)

b.   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

c.    wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GKS ŻUKOWO

 

1.   Państwa dane przetwarzamy zgodnie z prawem i rzetelnie. W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych, sposobów ich przetwarzania i zabezpieczania można się z nami skontaktować na podany w klauzuli informacyjnej nr telefonu/adres e-mail.

 

2.   Prosimy Państwa  jedynie o dane niezbędne dla realizacji konkretnego celu i przetwarzamy je zgodnie z celami dla których zostały zebrane  (ewentualne dalsze przetwarzanie dla celów archiwalnych, badań naukowych lub dla celów statystycznych zgodnie z RODO art. 89. ust. 1)

 

3.   Dbamy o to by przetwarzać tylko prawidłowe i aktualne dane. Okresowo sprawdzamy czy Państwa dane nie wymagają aktualizacji i czy nie dysponujemy danymi nadmiarowymi.

 

4.   Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych  by  nie miały do nich  dostępu osoby nieupoważnione, zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem i niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

 

5.   Państwa dane przekazujemy jedynie podmiotom uprawnionym z mocy prawa takim jak instytucje państwowe, czy samorządowe oraz podmiotom współpracującym z GKS Żukowo. Przekazanie danych wynika wprost z przepisów prawa lub odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych.

 

6.   Wszystkie osoby upoważnione przez nas do przetwarzania Państwa danych zostały przeszkolone w niezbędnym zakresie.

 

7.   Respektujemy Państwa prawa wynikające art.15-20 RODO:

§   macie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, komu dane będą przekazywane, czasie przechowywania danych (kryteriach ustalania okresu przechowywania danych);

§   możecie Państwo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych jeśli stwierdzicie, że dane które posiadamy są nieprawidłowe.

§   przysługuje Państwu prawo do „bycia zapomnianym”, co oznacza, że na Państwa wniosek przetwarzanie danych, dla którego podstawą jest Państwa zgoda  ograniczymy do niezbędnego minimum natychmiast po jej wycofaniu, a po sprawdzeniu czy nie ma innych przesłanek do dalszego ich przetwarzania usuniemy Państwa dane  lub będziemy przechowywać przez czas wymagany przepisami prawa – prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwarunkowym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

§  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub kwestionowania zgodności ich przetwarzania z prawem możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych i zażądać jego ograniczenia. Do czasu wyjaśnienia sytuacji nie będziemy (poza przechowywaniem) wykonywać żadnych operacji na Państwa danych osobowych.

§   na Państwa prośbę, o ile będzie to technicznie możliwe, przekażemy Państwa dane innemu administratorowi

 

RODO

Szukaj

vball-001.jpg
1procent_www.png